New VIA Terminal Set to Open for Peak Tourism Time